เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจศึกษาอาชีพระยะสั้น เพื่อจะได้นำไปประกอบอาชีพ